Nagrodą główną w konkursie jest torebka Ewa minge
Uwaga Konkurs !
"Dla kogo okulary"Wspólnie z marką okularów: Eva Minge zapraszamy do udziału w naszym facebook-owym konkursie. Nagrodą główną jest torebka Eva Minge - Warto
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy odwiedzić nasz fanpage, napisać komentarz i oznaczyć znajomych którzy chcieli by nosić okulary Eva Minge. Nagrodę główna wygra osoba która zarekomenduje okulary największej ilości przyjaciół.
Możesz również wygrać nagrodę dodatkową o uzasadniając swój wybór w komentarzu. Najciekawsze i najczęściej lajkowane komentarze, będą nagradzane dodatkowymi nagrodami.Weź udział w konkursie

Regulamin konkursu:


1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu na fanpage'u Mozart Optyk
 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest marka Eva Minge Eyewear
 4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 6. Konkurs trwa 21.11-7.12 2018 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.
 7. W wypadku uczestników z taką samą liczbą rekomendacji, organizator wybierze zwycięzcę.
2. Uczestnicy
 1. Uczestnikami konkursu mogą być:
  • Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
  • Przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilach Mozart optyk oraz zaproszenie do udziału co najmniej jednego znajomego dodając znacznik w komentarzu ze zdjęciem.
 3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a Mozart optyk
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
  • akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
  • zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
3. Zasady konkursu
 1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi być fanem fanpagu Mozart Optyk. Uczestnik musi zarekomendować co najmniej 1 osobę do udziału w zabawie, osoba która wytypuję najwięcej znajomych wygrywa nagrodę główną
 2. Nagrodą dodatkową zostaną nagrodzeni uczestnicy którzy w komentarzu dodatkowo uzasadnią swój wybór, a ich komentarze będą najczęściej lajkowane.
 3. Konkurs przebiega następująco:
  • 21.11- 2.12.2018 r. Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
  • 21.11- 2.12.2018 r. Zostaną wyłonieni laureaci nagrody dodatkowej pod warunkiem że ilość zgłoszeń przekroczy 30.
  • Najpóźniej w dniu 7 grudnia 2018 r, godz. 16.00 zostaną opublikowane wyniki konkursu.
 4. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą wiadomości na Facebooku.
4. Nagrody
 1. Nagrodami w konkursie są:
  • Główna: Torebka Ewa Minge,
  • Dodatkowe: Okulary przeciwsłoneczne HIS, bony towarowe wartości 50, 100 i 200zł do wykorzystania na dowolne okulary dostępne w sklepach Mozart optyk.
 2. Właściciel marki oceni przede wszystkim:
  • Ilość osób zarekomendowanych w znacznikach, w konkursie głównym zamieszczonych przez 1 osobę.
  • Oryginalność i kreatywność zgłoszenia w wypadku nagrody dodatkowej.
 3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną na Facebooku oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera na adres wskazany przez Laureata. Osoby, które otrzymają rabat na zakupy będą mogły wykorzystać ją w sklepach
5. Prawa Autorskie i inne
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres marcel@excitesun.com.pl
 3. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
6.Postanowienia końcowe
 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Kontakt w sprawie konkursu

  Marcel Kozyro

  510 133 888
  Marcel@excitesun.com.pl


Akceptujemy płatności:

Możliwy zakup okularów na raty santander
Akceptujemy bony multibenefit
Akceptujemy płatności kartą